05/06/2015

Що робити, щоб бути щасливим?

Що зробити, щоб зупинити цю внутрішню печаль?
Людська істота має потребу, бажання бути щасливим. У всіх нас є внутрішню порожнечу, що нічого на цій землі не може заповнити його.
Ні грошей, ні шлюб, ні наркотики, ні алкоголь, ні дружба може принести істинне щастя.
Чим ти займаєшся?
Єдиний, хто може заповнити цю порожнечу, що ми маємо в наших серцях любов до Бога.
Тільки Бог може заспокоїти наші душі, нашу печаль, скорбота, єдина тривоги.
Ми повинні читати Біблію, шукати Бога в молитві, відвідувати церкву, серйозний проповідує істинне Слово Боже.
У Церкві ми сім'я, один допомагає інший, один турботу про чужих проблемах, один, молячись один за одного.
Спосіб полягає в наступному.
Бог послав свого сина Ісуса, щоб померти за нас на хресті, щоб кожен, хто вважає, що Він є Син Божий може бути збережений, може мати світу, справжню радість.
Ісус прекрасно. Це дає мир в наших серцях. Це надає сенс нашого життя. Він дає нам право на життя вічне з Богом.
Подумайте про це, подивіться на церкву, читати Біблію, поставляється в любові Ісуса.
Ви не знайдете справжній мир в іншому місці, ніж з Ісусом.
Нехай Бог просвітить вас на вашому шляху в своїх рішеннях і хай благословить вас!

Shcho robyty, shchob buty shchaslyvym?
Shcho zrobyty, shchob zupynyty tsyu vnutrishnyu pechalʹ?
Lyudsʹka istota maye potrebu, bazhannya buty shchaslyvym. U vsikh nas ye vnutrishnyu porozhnechu, shcho nichoho na tsiy zemli ne mozhe zapovnyty yoho.
Ni hroshey, ni shlyub, ni narkotyky, ni alkoholʹ, ni druzhba mozhe prynesty istynne shchastya.
Chym ty zaymayeshsya?
Yedynyy, khto mozhe zapovnyty tsyu porozhnechu, shcho my mayemo v nashykh sertsyakh lyubov do Boha.
Tilʹky Boh mozhe zaspokoyity nashi dushi, nashu pechalʹ, skorbota, yedyna tryvohy.
My povynni chytaty Bibliyu, shukaty Boha v molytvi, vidviduvaty tserkvu, seryoznyy propoviduye istynne Slovo Bozhe.
U Tserkvi my sim'ya, odyn dopomahaye inshyy, odyn turbotu pro chuzhykh problemakh, odyn, molyachysʹ odyn za odnoho.
Sposib polyahaye v nastupnomu.
Boh poslav svoho syna Isusa, shchob pomerty za nas na khresti, shchob kozhen, khto vvazhaye, shcho Vin ye Syn Bozhyy mozhe buty zberezhenyy, mozhe maty svitu, spravzhnyu radistʹ.
Isus prekrasno. Tse daye myr v nashykh sertsyakh. Tse nadaye sens nashoho zhyttya. Vin daye nam pravo na zhyttya vichne z Bohom.
Podumayte pro tse, podyvitʹsya na tserkvu, chytaty Bibliyu, postavlyayetʹsya v lyubovi Isusa.
Vy ne znaydete spravzhniy myr v inshomu mistsi, nizh z Isusom.
Nekhay Boh prosvitytʹ vas na vashomu shlyakhu v svoyikh rishennyakh i khay blahoslovytʹ vas!

(Ucraniano)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Não serão aceitos comentários ofensivos.
Obrigado.
Deus te abençoe.